Evalueringssiden for undervisere

Her på siden finder du en beskrivelse af aktiviteterne i evalueringsprocessen og understøttende redskaber udarbejdet af Studienævn IKK.


Har du spørgsmål skriv til ikk-evaluering@hum.ku.dk

Evalueringsplan

Hvert semester evalueres alle undervisningsforløb på BA- og KA-uddannelserne på IKK.

Evalueringsprocessen

1. Forventningsafstemning

Som grundlag for evalueringsproceduren fremlægger du ved første undervisningsgang, hvad de studerende kan forvente af det konkrete forløb. Fremlæggelsen skal sikre, at det er tydeligt, hvilket grundlag undervisningen vil udspille sig på og tager udgangspunkt i studieordningens formuleringer af faglige mål og kompetencemål for det enkelte kursus, samt eksamensformer.

Forventningsafstemningen bør også forholde sig til, hvad der forventes af de studerendes deltagelse i undervisningen, således at den didaktiske strategi for kurset og de undervisnings- og læringsaktiviteter, der skal til for at realisere denne, er klarlagte som fælles "spilleregler" for alle parter.

IKK har mange forskellige typer af undervisningsforløb, som strækker sig fra forelæsninger på meget store hold til soloundervisning i musikdiscipliner. Instituttets undervisere har meget forskellige undervisningsmetoder og –stile og arbejder med meget varierende grader af studenterinddragelse i undervisningen.

Det er derfor op til dig, hvor meget du henholdsvis fremlægger præmisserne selv eller inddrager de studerende i processen. Men processen skal munde ud i en klarlæggelse af de fokusområder, som fremgår af dokumentet nedenfor.

2. Midtvejsevaluering

Fokus for denne del af proceduren er at undersøge, om der er forhold omkring det konkrete undervisningsforløb, som med fordel kan skærpes eller justeres. Både i forhold til din og de studerendes indsats og bidrag til læringsrummet.

For at sikre sammenhæng i evalueringsprocessen, tager spørgsmålene til brug for midtvejsevalueringen udgangspunkt i den foregående forventningsafstemning.

Det er op til dig som underviser at beslutte den konkrete form og omfanget af dialogen. Spørgsmålene er her formuleret generelt således, at de i praksis kan relateres  til de specifikke præciseringer for forløbet. I praksis vil de være langt mindre åbne end de fremstår her, da de forhold, der spørges til allerede vil være konkretiserede.

Overordnet fokus for samtalen er, om undervisningsforløbet i praksis lever op til den ”kontrakt”, som er indgået, i forhold til alle parters indsats, samt muligheder for styrkelse af forløbet. I forhold til de enkelte kategorier bør der således både være fokus på, hvad du som underviser kan justere på samt, hvad de studerende kan justere på i forhold til deres deltagelse og bidrag til læringsrummet.

Midtvejsevalueringen skal munde ud i, at konkrete aftaler omkring justeringer eller evt. fastholdelse af det som allerede er velfungerende samles i et kort resume over berørte forhold samt et beslutningsreferat.

Fokusområder for midtvejsevaluering

En kopi af beslutningsreferatet sendes til ikk-evaluering@hum.ku.dk.

3. Slutevaluering

De studerende får adgang til slutevalueringskemaer i slutningen af undervisningsforløbet. Du kan tilpasse evalueringsperioden til din undervisningsplan ved at kontakte din studiesekretær. De bedste svarprocenter opnås ved at afsætte tid til udfyldelse af skemaet i undervisningen. Som minimum bedes du i forbindelsen med undervisningen opfordre dine studerende til at svare på skemaet. Det er afgørende for studienævnets arbejde med kvalitetssikringen af undervisningen på instituttet, at undervisningsevalueringen gennemføres.

Så snart evalueringen er i gang, kan du følge med i svarprocenter og besvarelser. De studerende får en evalueringsreminder inden udløb af evalueringsperioden, hvis de ikke har svaret.

Se de spørgsmål, som indgår i det elektroniske spørgeskema til slutevalueringen.