Studienævnet på IKK (SN-IKK)

Studienævnet er et demokratisk valgt organ bestående af studerende, undervisere og administrativt personale. Studienævnet har det overordnede ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelserne på instituttet.

Studienævnets beføjelser

Studienævnet på IKK har ifølge Universitetsloven til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

  • at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  • at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
  • at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
  • at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger
  • at behandle ansøgninger om merit og dispensationer

Studienævnets sammensætning og struktur

Studienævnet er et demokratisk valgt organ med repræsentation af undervisere og studerende fra hver af IKKs fire afdelinger: Afdeling for Litteraturvidenskab og Moderne Kultur, Afdeling for Kunsthistorie og Visuel Kultur, Afdeling for Musikvidenskab og Dansevidenskab, og Afdeling for Teater- og Performancestudier. I studienævnet sidder også enkelte repræsentanter fra IKKs administration.

Studienævnet på IKK har vedtaget en bemyndigelse af nævnets VIP-repræsentanter som ledere for et fagligt udvalg på hver af IKKs afdelinger. Disse varetager sammen med et fagudvalg, en fagsekretær og en uddannelseskoordinator den konkrete uddannelsesplanlægning foruden fagspecifikke spørgsmål og ansøgninger.

Henvendelser til Studienævnet

Hvis du har spørgsmål til studienævnets arbejde er du velkommen til at kontakte studienævnet, enten via mail eller via dit studienævnsmedlem. Henvendelser til studienævnet sendes per e-mail til sn-ikk@hum.ku.dk

Særligt om ansøgninger fra studerende

Hvis du er studerende ved Københavns Universitet, skal ansøgninger vedrørende faglige forhold i din studieordning, f.eks. om forhåndsgodkendelse, meritoverførsel eller lignende, sendes efter de forskrifter du finder på din studieside på KUnet.
Hvis du har spørgsmål til hvordan du udformer en ansøgninger anbefaler vi dig at kontakte IKK Studievejledning.