Gry Worre Hallberg

Gry Worre Hallberg

Ph.d. stipendiat

Jeg arbejder i et bredt krydsfelt mellem performancekunst, kuratering, aktivisme og forskning. Jeg skriver pt. en praksisbaseret PhD med udgangspunkt i to projekter, som jeg er medskaber og kunstnerisk leder af – Hhv. Dome of Visions (2012 - ) og Sisters Academy (2012 - ). Jeg undersøger til stadighed nye måder at integrere og udfolde den æstetiske dimension både på og udenfor kunstinstitutionen og ’scenerummet’. Jeg arbejder pt. ud fra visionen Sensuous Society - Et radikalt fremtidsbillede hvor den sanselige og poetiske dimension er i centrum. Denne udfolder og afprøver jeg til stadighed gennem 1:1 performance-eksperimenter - Se også mine TEDxtalks Sensuous Society(2013 ved TEDxCPH) og Sensuous Learning (2015 ved TEDxUppsalaUniversity). I min PhD er udgangspunktet også hvordan vi kan bevæge os mod en mere udfoldet sanselighed gennem sanselig læring. Var ekstern lektor i Performance design ved Roskilde Universitet fra 2011 - 2017 og performance-kurator på Roskilde festivalen fra 2013 - 2017. Jeg er endvidere en del af arbejdsfællesskabet NXT og det internationale byudviklingsnetværk og arbejdsfællesskab Theatrum Mundi initieret af prof. Richard Sennett og prof. Saskia Sassen. For et samlet overblik over mine aktiviteter se Sensuous
 

Særlige interesseområder
I min PhD er jeg, som beskrevet, optaget af hvordan vi kan stimulerer en mere udfoldet sanselighed, gennem en art ’sanselig transformation’ initieret af sanselige læring. Dette udgangspunkt har rødder i den kritiske teoris og den filosofiske æstetiks civilisationskritik, men metodisk jeg er optaget af transformation gennem intervention, inspiration og dialog. I forbindelse med mine praksisser som kunsterisk leder og kurator for Dome of Visions og kunstnerisk leder og performer i Sisters Hope udvikler jeg nye metoder der kan stimulerer sanselig læring og dermed sanselig transformation. I arbejdet med Dome of Visions (ydre rum) er nye inviterende kurateringsgreb metodisk centrale, og i Sisters Hope (+ indre rum) arbejder jeg med en ny performancemetode, der tager udgangspunkt i det vi kalder 'det poetiske selv', som vi definerer som vores iboende poetiske potentiale. I mødet vores poetiske selv tager vi udgangspunkt i de sanslige og poetiske sider af vores væsen, og skaber dermed et indre udgangspunkt for sanselig transformation, der kan åbnes gennem sanselige læringsprocesser, som vi skaber eller oplever i performance-laboratoriet Sisters Academy. Endvidere er jeg pt. særligt interesseret i det jeg har udfoldet, som forholdet mellem ’The critical gaze and the devoted body’ – eller forholdet mellem det kritiske blik og den hengivne krop. Det handler bl.a. om hengivelsens potentiale, og om det mod hengivelsen kræver, og den sårbarhed den kan medfølge, og om kritikkens, til tider blindhed, overfor denne sårbarhed. Samtidig er jeg interesseret i det potentielt meget frugtbare samspil mellem de to positioner, og i de krydsflader hvor den ene position styrker den anden. Dette kobler jeg til samspillet mellem det immersive og det interventionerende i de performanceprojekter jeg arbejder med, hvor jeg også forsøger at stimulere dette forhold.  

 

Presentation

I work in the intersection of performance art, curation, activism and research. I am currently writing a practice based Ph.D. based on two projects in which I am the Co-Founder and Artistic Director; respectively Dome of Visions (2012-) and Sisters Academy (2012-). I continuously explore new ways to integrate and unfold the aesthetic dimension in and outside the cultural institutions and the ”stage”. Currently, I work from the vision Sensuous Society – a radical future scenario where the sensuous and poetic dimension is at the center of society. I continuously unfold and explore this vision through my 1:1 performance experiments –  also see my TEDxtalks Sensuous Society (2013 at TEDxCPH) and Sensuous Learning (2015 at TEDx UppsalaUniversity). The point of departure in my PhD is also how we can move towards a more expanded sensuousness through sensuous learning. I was an external lecturer at Roskilde University (2011-2017) in the programme Performance Design and furthermore, I was the curator of performance art at Roskilde Festival (2013-2017). Moreover, I am a part of the working community NXT and the international independent urban research center Theatrum Mundi initiated by Professor Richard Sennett and Professor Saskia Sassen. See Sensuous for a full overview of my activities.
 
Specific fields of interest
In my Ph.D., I explore how we can stimulate a more expanded sensuousness through “sensuous transformation” initiated by sensuous learning. This is rooted in Critical Theory’s and the Philosophical Aesthetics’ critique of civilization, but methodically, I am preoccupied with transformation through intervention, inspiration and dialogue. In connection with my practise as respectively Artistic Director and Curator of Dome of Visions and Artistic Director and performer in Sisters Hope, I develop new methods that can stimulate sensuous learning and thus sensuous transformation. In the work with Dome of Visions (outer landscapes), new and inviting curatorial methods are central, and in Sisters Hope (inner landscapes), I work with a new performance method, which takes it’s starting point in what we call ‘The Poetic Self’: our inner, inherent, poetic potential. In the encounter with our Poetic Self, we take our starting point in the sensuous and poetic sides of our being and thus create an inner starting point for sensuous transformation, which can be opened trough sensuous learning processes. We create and experience this in the performance laboratory Sisters Academy. Furthermore, I am currently specifically interested in what I have termed, “The Critical Gaze and The Devoted Body”. This deals with, among other, the potential of devotion, the courage and vulnerability that devotions requires and how critical approaches don’t always take this vulnerability into consideration. Simultaneously, I am interested in the potentially very fruitful interplay between these two positions and in the intersections where one position strengthens the other. I connect this to the interplay between the immersive and interventionist strategies in the performance projects that I work with, where I also seek to stimulate this.

ID: 33838919