Praktik – et projektorienteret forløb mellem en studerende og din arbejdsplads

Studerende ved IKK (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab) kan indgå i et såkaldt projektorienteret forløb – i daglig tale ”praktik” – hvor de udfører projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. I et projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver. Under forløbet har den studerende både en vejleder fra virksomheden og en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en skriftlig prøve i form af en portfolioeksamen.

Hvad kan en studerende tilbyde i din virksomhed?

Den studerende kan i et projektorienteret forløb løse afgrænsede projekter eller opgaver. Den studerende kan tilbyde generel, akademisk bistand inden for fx organisering, formidling, analyse og markedsføring.

Den studerende kan også tilbyde fagspecifikke kompetencer fra deres respektive uddannelser: Kunsthistorie, Litteraturvidenskab, Moderne Kultur og Kulturformidling, Musikvidenskab, Teater- og performancestudier og Visuel Kultur.

Hvornår?

Et projektorienteret forløb er typisk placeret i tidsrummet september – januar eller februar – juni efter aftale mellem studerende og virksomhed.

Hvor mange timer?

Et projektorienteret forløb må ikke være studietidsforlængende. For at sikre, at den studerende har mulighed for at indgå i et arbejdsforløb af en længde, der giver mulighed for at deltage i udførelsen af relevante arbejdsopgaver, er kravet til forløbets varighed 350-500 timer, som fordeler sig over max 5 måneder. Timerne kan - efter aftale mellem den studerende og arbejdspladsen – bruges over en kortere periode eller spredes ud over hele semesteret med færre timer om ugen.  

Den maksimale ugentlige arbejdstid er 30 timer, hvilket skal sikre, at den studerende kan have en ugentlig studiedag på universitetet, hvor man kan følge undervisning i et andet fag og deltage i de 2-3 workshops, som fra universitetets side ledsager praktikforløbet.

Få en studerende på din arbejdsplads – sådan gør du

  1. Skriv et ’praktikopslag’: Fortæl kort om virksomheden, de konkrete projekter/opgaver og hvilke kompetencer du søger hos den studerende. Anfør gerne en ansøgningsfrist og en kontaktperson.
  2. Del opslaget: Du kan dele opslaget i Facebook-gruppen 'Praktik- og jobopslag for IKK-studerende'. Du kan også få delt opslaget bredere ved at benytte KU Projekt & Job. Del gerne opslaget i april (for aftaler med start i september) eller oktober (for aftaler med start i februar). Del evt. også opslaget via andre relevante kanaler fx via netværk eller sociale medier.
  3. Lav en aftale med en studerende: Når du har fundet den rette studerende, skal I sammen aftale de nærmere rammer og indgå en kontrakt. Den studerende skal i samarbejde med virksomheden sikre, at kontrakten lever op til kravene og de faglige mål i studieordningen og til rammerne for et projektorienteret forløb. Den studerende skal aflevere kontrakten til godkendelse på instituttet senest d. 20. august/20. januar. Studielederen skal herefter godkende kontrakten. Derefter kan forløbet begynde.
  4. Vejled den studerende: Under det projektorienterede forløb skal vejlederen i virksomheden sikre, at den studerende får kvalificeret vejledning og feedback. Desuden skal den studerende indgå i dagligdagen og have adgang til normale fysiske rammer på en arbejdsplads såsom en computer, internetadgang, skrivebord og lignende.

Rammerne for et projektorienteret forløb

Her kan du læse mere om de rammer, der gælder for projektorienterede forløb mellem virksomheder og studerende.

Kontrakt: Forud for det projektorienteret forløb skal der være indgået en kontrakt. Forløbet kan begynde, når virksomhed, studerende og instituttet har underskrevet kontrakten. Find kontrakten her. 

Arbejdsopgaver: Forløbet skal tage udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som er fastlagt i kontrakten. Arbejdsopgaverne skal være afgrænsede projekter eller opgaver, hvor den studerende får afprøvet og udviklet nogle af sine akademiske kompetencer. Arbejdsopgaverne skal være af akademisk relevant karakter og afspejle de faglige mål for det projektorienterede forløb i den studerendes studieordning. Den studerende kan selv bidrage til kontraktens udformning med disse oplysninger. Arbejdsopgaver, som ikke kræver akademiske kompetencer som fx lettere kontorarbejde og praktisk arbejde, skal være meget begrænsede. For at sikre det faglige udbytte skal der aftales et fokus for det arbejdsforløb, der udgør praktikken. Et fokus kan være en bestemt opgave eller et arrangement, eller det kan være fokus på fx kommunikationsprocesser eller organisationsstrukturer. Dette fokus vil være kernen i den studerendes efterfølgende eksamen på universitetet. De nævnte praktikworkshops på universitetet skal hjælpe den studerende med at definere og fastholde det aftalte fokus og at dokumentere dette i eksamen på en måde, der lever op til universitetets akademiske krav.

Vejleder i virksomheden: Virksomheden skal udpege en kontaktperson, som skal være den studerendes vejleder. Vejlederen skal via enten sin uddannelse eller arbejdserfaring have faglig indsigt i den studerendes arbejdsopgaver, så den studerende kan få et læringsudbytte af evalueringen med vejlederen. Vejlederen skal løbende evaluere den studerendes arbejde og give vedkommende feedback. Formen skal fremgå af kontrakten og kan tage form af sidemandsoplæring, følordning, sparring, instruktion, ugemøder etc. Hen mod forløbets afslutning skal praktikstedet udfærdige en forløbsattest, der dokumenterer, at praktikforløbet er gennemført i henhold til praktikaftalen samt en kortfattet evaluering af forløbet. Denne attest er forudsætning for, at den studerende kan bestå eksamen.

Vejleder på universitetet: Instituttet udpeger en vejleder, som fungerer som eksaminator på den afsluttende prøve.

Tidsnormer: Forløbet må ikke være studietidsforlængende. Forløbet skal overholde de timenormer, som er fastlagt af studienævnet. Medmindre andet aftales i kontrakten, skal timerne placeres inden for almindelig arbejdstid. Der skal tages hensyn til, at den studerende skal have tid til at følge evt. undervisning på universitetet, samt udarbejde en praktikrapport og forberede sig til eksamen.

Udgifter og løn: Den studerende må ikke få løn for det projektorienterede forløb, da forløbet er SU-berettiget. Virksomheden kan dog yde tilskud til dokumenterede udgifter tilknyttet forløbet som fx udgifter til transport, telefon eller husleje.

Folketinget har dog besluttet, at det fra den 1. juli 2017 bliver muligt for virksomheder og organisationer at give studerende i projektorienterede forløb op til 3000 kroner om måneden ved siden af deres SU som erkendtlighed for deres indsats.

Læs mere på su.dk.

"Hvordan kan vi så 'belønne' den studerende for arbejdsindsatsen?":

Hvis I gerne vil aflønne den studerende med løn, kan I opslå stillingen som en studentermedhjælp i stedet for et projektorienteret forløb. Hvis I ønsker en studerende i et projektorienteret forløb, kan I i stedet bl.a. 'belønne' den studerende ved at tilbyde:

  • spændende, udviklende arbejdsopgaver (rutinemæssigt, ikke-akademisk arbejde bør være et minimum).
  • gode arbejdsforhold inkl. god tid at skrive en praktikrapport og evt. følge (og forberede sig til) undervisning på universitetet.
  • regelmæssig feedback på opgaveløsningen, således at der er et stærkt læringselement i forløbet.
  • adgang til relevante, faglige netværk (fx deltagelse i konferencer el. lign.).
  • karrierevejledning mht. jobmuligheder inden for samme virksomhed eller samme branche.
  • efterfølgende ansættelse som studentermedhjælp. 

Er praktikken meritgivende?

Ja, hvis der er indgået en kontrakt mellem virksomheden, den studerende og instituttet, er forløbet ECTS-givende og indgår som en del af den studerendes uddannelse.

NB: Hvis du er studerende kan du finde information om projektorienterede forløb på studiesiderne på KUnet. Kontakt IKK-Studievejledning hvis du har spørgsmål.